Haldex bokslutskommuniké 2014 – Dagens Industri


Haldex bokslutskommuniké 2014
Dagens Industri
112 (128) MSEK av de totala engångskostnaderna är hänförliga till omstruktureringsprogrammet. Under november ... Denna summa ersätter den tidigare bedömning på 35 MSEK som kommunicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet. Hela summan ...